Odśnieżajac dbasz o komfort i bezpieczeństwo swoje oraz innych
Opublikowano: 31.01.2019, wyświetleń: 623
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa przypomina iż zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454), a konkretnie jej art. 5 ust. 1 pkt. 4  na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia i utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przez „właściciela nieruchomości” rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy). Za chodnik natomiast uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, obowiązek odśnieżania nie spoczywa na właścicielu nieruchomości a np. na gminie lub zarządcy drogi gdyż nie spełniony zostaje warunek bezpośredniości. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy, kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt