Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
Opublikowano: 05.04.2019, wyświetleń: 1146
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

przekształciło się  w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz.1716 ze zm. ) przekształceniem objęte zostały nieruchomości zabudowane:  

  • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (jeśli co najmniej połowa z lokali to lokale mieszkalne),
  • budynkami mieszkalnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Roczną opłatę z tytułu przekształcenia należną za rok 2019 wnosi się

po wydaniu przez Burmistrza Miasta zaświadczenia

w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Zaświadczenia potwierdzające przekształcające prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (przy spełnieniu ustawowych przesłanek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) wydawane będą z urzędu, w terminie do końca 2019 r., bez konieczności składania wniosków, a także na wniosek zainteresowanej osoby, w terminie 30 dni, w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia  w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej lub 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wysokość rocznej opłaty za przekształcenie równa jest wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia prawa, tj. w dniu 1 stycznia 2019 roku.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej uiszczenia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo można będzie skorzystać z bonifikaty, która zostanie udzielona na wniosek przez Burmistrza Miasta osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od tej opłaty, w wysokości:

1) 95% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2)  85% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3)  75% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 65% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5)  55% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6)  45% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo lub wszystkich opłat, Urząd Miejski wyda zaświadczenie o ich uiszczeniu, które będzie stanowić podstawę do wykreślenia w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.

Przepisy ustawy o przekształceniu stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, który wykorzystuje nieruchomość podlegającą przekształceniu do prowadzenia działalności gospodarczej, powinien złożyć organowi oświadczenie w tej sprawie oraz – w terminie 3 miesięcy od daty przekształcenia – może zgłosić zamiar wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia na zasadach określonych w art. 7 ust. 6a ustawy, tj. przez okres odpowiednio 99, 50, 33 lat lub inny w zależności od stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Informacji szczegółowych udziela:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości ul. Wyszyńskiego 1

Tel. 25 792 33 18 w. 208

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt