Mapy
Opublikowano: 27.11.2017
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

W ramach projektu :

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

Realizator projektu: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partner: Miasto Węgrów

Okres realizacji: 2008-2015

wykonano portal mapowy dostępny pod adresem http://mapy.wegrow.wrotamazowsza.pl uzupełniony o dane:

1) Ewidencja Gruntów i Budynków,

2) plany zagospodarowania przestrzennego,

3) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,

4) Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA),

5) Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT),

6) Tereny inwestycyjne,

7) dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),

8) ortofotomapa,

9) mapy topograficzne.

Użytkownik poprzez interaktywną mapę ma możliwość wyszukiwania, wizualizacji, przeglądania, porównywania i dokonywania analiz przestrzennych na danych opublikowanych przez jednostki samorządowe. Oprócz mechanizmu wyświetlania map, posiada możliwość wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania danych przestrzennych, które to mogą być wyświetlane w dowolnym oprogramowaniu GIS lub dowolnym geoportalu.


Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt