Wymiana urządzeń grzewczych z termomodernizacją budynków przy ul. Krasińskiego i Wyszyńskiego
Opublikowano: 17.06.2020
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

W dniu 15 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Paweł Marchela podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. Wymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynków komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Węgrów.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej oraz Budżetu Państwa

Wniosek o dofinasowanie projektu został złożony w czerwcu 2019 roku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2020 roku projekt został zatwierdzony do dofinansowana.

Projekt dotyczy wymiany urządzeń grzewczych wraz z elementami termomodernizacji w 5 budynkach mieszkalnych komunalnych w Węgrowie:

ul. Krasińskiego 3 i 5

ul. Wyszyńskiego 2, 4, 8.

 Zakres prac obejmuje:

- likwidację indywidualnych pieców kaflowych, 

- budowę kotłowni wyposażonych w kotły gazowe,

- budowę nowej instalacji centralnego ogrzewania,

- prace termomodernizacyjne: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian,

- montaż paneli fotowoltaicznych.

Projekt stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane w audytach energetycznych, tj.

 -  niska efektywność energetyczna wszystkich budynków, zwłaszcza w odniesieniu do systemu ogrzewania oraz obecność wysokoemisyjnych źródeł ciepła,

 -  niedostateczne docieplenie budynków, niewykorzystany potencjał produkcji energii z OZE – powodujące nadmierne zużycie energii na potrzeby ogrzewania mieszkań, a co za tym idzie negatywne skutki dla środowiska.

 Planowany okres realizacji: 17.01.2019 - 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 1 724 512,90 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 337 216,80 PLN brutto

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 069 773,51 PLN brutto co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 120 349,52 PLN, czyli 9% wydatków kwalifikowanych.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt